Actievoorwaarden

1. Algemeen
1.1 Deze actievoorwaarden (hierna: de actievoorwaarden) zijn van toepassing op de door Otto B.V., gevestigd en kantoorhoudende aan de Charles Stulemeijerweg 2, 5026RT te Tilburg (hierna: LASCANA), georganiseerde promotionele actie: 'LASCANA kerstactie' (hierna: de actie).
1.2 Door deelname accepteert de deelnemer deze actievoorwaarden.
1.3 Deze actievoorwaarden zijn in te zien, te downloaden en te printen via de website.
1.4 LASCANA is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze actievoorwaarden gedurende de looptijd van de actie te staken, te wijzigen of aan te passen indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat LASCANA daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemers. De hiervoor genoemde wijziging of aanpassing van de actievoorwaarden, staking, wijziging of aanpassing van de actie, zal door LASCANA bekend worden gemaakt via de website.

2. Deelname
2.1 Deze actie loopt van maandag 9 december 2019 t/m dinsdag 31 december 2019.
2.2 Deelname aan de actie is gratis.
2.3 Om deel te nemen aan de actie dient de deelnemer de LASCANA te volgen op Facebook of Instagram, en dient de deelnemer zijn of haar beste vriend(in) te taggen in een van onze social media berichten. 
2.4 Deelname is maximaal 1 keer per persoon mogelijk.
2.5 Deelname aan de actie staat open voor een ieder die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt op de dag dat de actie start en beschikt over een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland. LASCANA heeft te allen tijde het recht om een deelnemer te vragen een kopie van een geldig legimitatiebewijs en/of bewijs van inschrijving (niet ouder dan 6 maanden) te tonen.
2.6 Medewerkers van Otto B.V. en door LASCANA ingeschakelde derden zijn uitgesloten van deelname.
2.7 LASCANA heeft het recht een deelnemer uit te sluiten van de actie indien de deelnemer onjuiste, onvolledige en/of misleidende gegevens heeft verstrekt en/of op andere wijze fraude pleegt of probeert te plegen en/of niet conform deze actievoorwaarden handelt. Door uitsluiting kan de deelnemer op geen enkele wijze in aanmerking komen voor een prijs.

3. Prijzen
3.1 Prijswinnaars worden vastgesteld door middel van een loting. LASCANA verloot de prijzen tussen 1 januari 2020 en 19 januari 2020. Op het moment van de loting dient de deelnemer LASCANA te volgen op Social Media.
3.2 De prijzen zijn niet inwisselbaar of overdraagbaar. Een prijs is ondeelbaar en kan alleen worden aanvaard zoals deze door LASCANA wordt toegekend.
3.3 LASCANA draagt zorg, voor zover nodig, voor afdracht van de kansspelbelasting.
3.4 Na de trekking worden de prijswinnaars uiterlijk 19 januari 2020 persoonlijk op de hoogte gesteld via Social Media. Over de uitslag van de actie kan niet worden gecorrespondeerd.
3.5 De prijzen worden door LASCANA verzonden na overleg met de prijswinnaars. Ophalen op het hoofdkantoor van Otto B.V. in Tilburg behoort ook tot de mogelijkheden.
3.6 De prijswinnaar verklaart zich door deelname akkoord dat hij/zij bereid is op verzoek van LASCANA mee te werken aan promotionele activiteiten, waaronder medewerking aan de uitreiking van de prijs op het hoofdkantoor van Otto B.V.. De prijswinnaar kan geen rechten op de prijs doen gelden indien hij/zij weigert voornoemde medewerking te verlenen.
3.7 Bij verzending van de prijzen zal LASCANA haar uiterste best doen om de betreffende prijs binnen 30 dagen te verzenden.
3.8 Indien LASCANA besluit tot uitreiking van een of meerdere prijzen op het hoofdkantoor van Otto B.V. , dient de prijs binnen 30 dagen na kennisgeving hiervan aan de betreffende winnaar op het hoofdkantoor te zijn opgehaald. Na het verstrijken van deze periode kan geen aanspraak meer worden gemaakt op de prijs door de prijswinnaar en zal de prijs opnieuw worden verloot.
3.9 Prijzen die om welke reden dan ook niet worden uitgekeerd, blijven eigendom van LASCANA. Bij weigering van de prijs komt deze eveneens toe aan LASCANA.
3.10 Het prijzenpakket van deze actie bestaat uit de volgende prijzen:
- 1x een IXXXI ring & ketting t.w.v. € 150,-;
- 2x een nachtkleding pakket, bestaande uit een onesie & sloffen t.w.v. € 100,-;
- 3x shoptegoed t.w.v. € 50,-, te besteden op LASCANA.nl;

4. Gegevensverzameling/portretrecht
4.1 De deelnemer geeft LASCANA door deelname toestemming tot het verzamelen en verwerken van benodigde (persoons)gegevens in het kader van de actie. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene verordering persoonsgegevens. Eventuele foto's kunnen door LASCANA worden gebruikt voor publiciteitsdoeleinden.
4.2 De deelnemer kan zich te allen tijde ontvolgen via Social Media.

5. Aansprakelijkheid
5.1 LASCANA besteedt de grootst mogelijk zorg aan de organisatie van de actie. LASCANA is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de actie.
5.2 LASCANA is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor (de gevolgen van) gebreken in de door LASCANA en/of derden te verstrekken prijzen.
5.3 Druk- spel-, zet- of andere vergelijkbare fouten kunnen LASCANA niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor LASCANA in het leven roepen.
5.4 LASCANA is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, welke deelnemer lijdt verband houdende met het gebruik van de website, de links daarop naar websites van derden en/of andere technische faciliteiten.
5.5 LASCANA is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van het feit dat de website, om welke reden dan ook, op enig moment niet (ongestoord) beschikbaar is. De website kan tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging.
5.6 LASCANA is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de actie maakt.
5.7 Bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheden van LASCANA gelden eveneens voor door LASCANA ingeschakelde hulppersonen en door haar ingeschakelde derden.
5.8 LASCANA kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor de opgave door de deelnemer van een verkeerd telefoonnummer, e-mail- of huisadres, dat leidt naar een verkeerd of onbekend adres van de deelnemer/ontvanger.

6. Klachten
6.1 Eventuele klachten, vragen of opmerkingen over de actie kunnen schriftelijk in een voldoende gefrankeerde envelop aan LASCANA kenbaar worden gemaakt: LASCANA klantenservice, Charles Stulemeijerweg 2, 5026RT te Tilburg, onder vermelding van de naam van de actie of via onze website. LASCANA neemt naar aanleiding van een klacht binnen 14 werkdagen contact op.

7. Overmacht
7.1 LASCANA behoudt het recht om in geval van overmacht de actie op elk gewenst tijdstip op te schorten, te beëindigen of te wijzigen en niet over te gaan tot het uitkeren van een of meerdere prijzen. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen de faillietverklaring van de leverancier en/of sponsor van een prijs of de aanvraag van surseance van betaling door deze leverancier/sponsor. LASCANA kan in voorkomend geval een alternatieve prijs toekennen.

8. Overig
8.1 LASCANA handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.
8.2 Indien een of meerdere bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is LASCANA gerechtigd een of meerdere van deze bepalingen te vervangen door nieuwe bepalingen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepalingen benaderen en blijven de overige artikelen onverminderd in stand.
8.3 Op deze actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die in verband met deze actie en/of de actievoorwaarden ontstaan, geschillen over het bestaan of de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter in Tilburg.